ព្យញ្ជនៈអក្សរខ្មែរមានចំនួន ៣៣ តួអក្សរដោយអក្សរទាំងនោះត្រូវបានបែងចែកចេញជា ២ លក្ខណៈរបស់ព្យាង្គ។ ព្យាង្គ អ​ (អឃោសៈ) គឺជាព្យញ្ជនៈដែលមានព្យញ្ជនៈផ្តើមដោយអក្សរ [អ] ហើយការអានបញ្ចេញខ្យល់សម្លេងជាអក្សរ អ​ ហើយមានពណ៌ខៀវជាសម្គាល់។
ព្យាង្គ អ៊ (ឃោសៈ) គឺជាព្យញ្ជនៈដែលមានព្យញ្ជនៈផ្តើមដោយអក្សរ [អ៊] ហើយការអានបញ្ចេញខ្យល់សម្លេងជាអក្សរ អ៊​ ហើយមានពណ៌ក្រហមជាសម្គាល់។
- សូមចង្អុលទៅលេីព្យញ្ជនៈនីមួយៗតាមលំដាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំដេីម្បីរៀនអានតាមតួអក្សរ
- សូមចុចទៅលើរូបតួអក្សរនីមួយៗដើម្បីរៀនពីរបៀបនៃការសរសេរអក្សរតាមលំដាប់​លំដោយ​និងអាចអានតាមការបញ្ចេញសម្លេងនៃតួអក្សរទាំងនោះ

Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor
Letter Kor

@២០១៩ រក្សារសិទ្ធិដោយ រៀនភាសាខ្មែរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត

តាមដានយើង arrow arrow up