តារាង​ភ្ជាប់​រូប​ភាព​

គាំទ្រពួក​យើង​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​បានល្អជាងមុនពួក​យើង​​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ពី​អ្នក​ទាំអស់គ្នា​ដើម្បី​បន្តរ​ការងារ​នេះ​អោយ​បាន​គង់វង្សយូរអង្វែង​​និង​ធ្វើ​អោយ​អក្សរខ្មែរ​កាន់​តែ​ទូលំទូលាយជាងមុន។ សូមអគុណសម្រាប់ការ​ចែក​រំលែក ឬ ជំនួន​របស់អ្នក។

Flash Card

គាំទ្រពួក​យើង​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​បានល្អជាងមុនពួក​យើង​​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ពី​អ្នក​ទាំអស់គ្នា​ដើម្បី​បន្តរ​ការងារ​នេះ​អោយ​បាន​គង់វង្សយូរអង្វែង​​និង​ធ្វើ​អោយ​អក្សរខ្មែរ​កាន់​តែ​ទូលំទូលាយជាងមុន។ សូមអគុណសម្រាប់ការ​ចែក​រំលែក ឬ ជំនួន​របស់អ្នក។

DVD

គាំទ្រពួក​យើង​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​បានល្អជាងមុនពួក​យើង​​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ពី​អ្នក​ទាំអស់គ្នា​ដើម្បី​បន្តរ​ការងារ​នេះ​អោយ​បាន​គង់វង្សយូរអង្វែង​​និង​ធ្វើ​អោយ​អក្សរខ្មែរ​កាន់​តែ​ទូលំទូលាយជាងមុន។ សូមអគុណសម្រាប់ការ​ចែក​រំលែក ឬ ជំនួន​របស់អ្នក។

ហ្គេម​អប់រំ

គាំទ្រពួក​យើង​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​បានល្អជាងមុនពួក​យើង​​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ពី​អ្នក​ទាំអស់គ្នា​ដើម្បី​បន្តរ​ការងារ​នេះ​អោយ​បាន​គង់វង្សយូរអង្វែង​​និង​ធ្វើ​អោយ​អក្សរខ្មែរ​កាន់​តែ​ទូលំទូលាយជាងមុន។ សូមអគុណសម្រាប់ការ​ចែក​រំលែក ឬ ជំនួន​របស់អ្នក។

Manuscript Boards

គាំទ្រពួក​យើង​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​បានល្អជាងមុនពួក​យើង​​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ពី​អ្នក​ទាំអស់គ្នា​ដើម្បី​បន្តរ​ការងារ​នេះ​អោយ​បាន​គង់វង្សយូរអង្វែង​​និង​ធ្វើ​អោយ​អក្សរខ្មែរ​កាន់​តែ​ទូលំទូលាយជាងមុន។ សូមអគុណសម្រាប់ការ​ចែក​រំលែក ឬ ជំនួន​របស់អ្នក។

Bingo

គាំទ្រពួក​យើង​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​បានល្អជាងមុនពួក​យើង​​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ពី​អ្នក​ទាំអស់គ្នា​ដើម្បី​បន្តរ​ការងារ​នេះ​អោយ​បាន​គង់វង្សយូរអង្វែង​​និង​ធ្វើ​អោយ​អក្សរខ្មែរ​កាន់​តែ​ទូលំទូលាយជាងមុន។ សូមអគុណសម្រាប់ការ​ចែក​រំលែក ឬ ជំនួន​របស់អ្នក។

ពណ៌

គាំទ្រពួក​យើង​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​បានល្អជាងមុនពួក​យើង​​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ពី​អ្នក​ទាំអស់គ្នា​ដើម្បី​បន្តរ​ការងារ​នេះ​អោយ​បាន​គង់វង្សយូរអង្វែង​​និង​ធ្វើ​អោយ​អក្សរខ្មែរ​កាន់​តែ​ទូលំទូលាយជាងមុន។ សូមអគុណសម្រាប់ការ​ចែក​រំលែក ឬ ជំនួន​របស់អ្នក។

ម៉ោង

គាំទ្រពួក​យើង​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​បានល្អជាងមុនពួក​យើង​​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ពី​អ្នក​ទាំអស់គ្នា​ដើម្បី​បន្តរ​ការងារ​នេះ​អោយ​បាន​គង់វង្សយូរអង្វែង​​និង​ធ្វើ​អោយ​អក្សរខ្មែរ​កាន់​តែ​ទូលំទូលាយជាងមុន។ សូមអគុណសម្រាប់ការ​ចែក​រំលែក ឬ ជំនួន​របស់អ្នក។

Puzzle Piece

គាំទ្រពួក​យើង​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​បានល្អជាងមុនពួក​យើង​​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ពី​អ្នក​ទាំអស់គ្នា​ដើម្បី​បន្តរ​ការងារ​នេះ​អោយ​បាន​គង់វង្សយូរអង្វែង​​និង​ធ្វើ​អោយ​អក្សរខ្មែរ​កាន់​តែ​ទូលំទូលាយជាងមុន។ សូមអគុណសម្រាប់ការ​ចែក​រំលែក ឬ ជំនួន​របស់អ្នក។

@២០១៩ រក្សារសិទ្ធិដោយ រៀនភាសាខ្មែរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត

តាមដានយើង arrow arrow up